Marketing (การตลาด)

Online Sales & Marketing

ประเมินประสิทธิภาพการขายออนไลน์และความสามารถในการทำกำไรทางการตลาดของคุณ

ดูรายละเอียด

NPS - Net Promotor Score

ทำความเข้าใจว่าลูกค้าให้คะแนนประสบการณ์กับบริษัทของคุณอย่างไร

ดูรายละเอียด

RFM Analysis

ปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำโดยการวิเคราะห์ RFM)

 

ดูรายละเอียด