Corporate Finance (การเงินของบริษัท)

Income Statement

ประมาณรายได้ ต้นทุน และความสามารถในการทำกำไรโดยรวมขององค์กร [ตามจริงเท่านั้น]

ดูรายละเอียด

Financial Statement

ประเมินสุขภาพทางการเงินขององค์กรของคุณ: งบกำไรขาดทุนและงบดุล

ดูรายละเอียด

Accounts Payable

จัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้นของคุณในเวลาที่เหมาะสม

ดูรายละเอียด